فایل های دسته بندی نفت و گاز - صفحه 1

دانلود پاورپوینت رابطه نفت و اقتصاد

دانلود پاورپوینت رابطه نفت و اقتصاد

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت استخراج نفت

دانلود پاورپوینت استخراج نفت

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت حسابداری نفت و گاز

دانلود پاورپوینت حسابداری نفت و گاز

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بیوگاز و کاربردهای آن

دانلود پاورپوینت بیوگاز و کاربردهای آن

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت عوامل موثر بر قیمت گذاری نفت

دانلود پاورپوینت عوامل موثر بر قیمت گذاری نفت

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مقایسه سوخت های خورشیدی با سوخت های فسیلی

دانلود پاورپوینت مقایسه سوخت های خورشیدی با سوخت های فسیلی

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت حسابداری نفت و گاز و منابع طبیعی

دانلود پاورپوینت حسابداری نفت و گاز و منابع طبیعی

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت انرژی زمین گرمایی

دانلود پاورپوینت انرژی زمین گرمایی

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت استخراج نفت

دانلود پاورپوینت استخراج نفت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل