فایل های دسته بندی مبانی نظری و پیشینه تحقیق - صفحه 1

مبانی نظری تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد

مبانی نظری تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و ادبیات تحقیق هوش بازاريابی

مبانی نظری و ادبیات تحقیق هوش بازاريابی

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و ادبیات تحقیق خواب و انواع آن

مبانی نظری و ادبیات تحقیق خواب و انواع آن

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه سرمایه گذاری

مبانی نظری و پیشینه سرمایه گذاری

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل